หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ และเรียงความชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเกียรติบัตร

หน้าหลัก

Logo

          คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดประกวดวาดภาพและเรียงความ หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ต้องการให้สัตว์และคนไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งให้โรคพิษสุนัขบ้า หมดไปจากประเทศไทยในปี 2562

          ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเกียรติบัตร โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.prd.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000