หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การประชุมและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2017 (Digital Education Forum 2017)

หน้าหลัก

          สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และองค์กรเอกชนอีกหลายแห่ง ร่วมกันจัด การประชุมและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2017 (Digital Education Forum 2017) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ให้ทันสมัย ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ทั้งการดูแล เพิ่มโอกาส และสร้างความเท่าเทียมกันทางศึกษาได้อย่างแท้จริง 

          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา และชมนิทรรศการ ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมสุธรรมอารีกุล อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบได้ที่ฝ่ายธุรการ 0 2962 7272

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000