หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

หน้าหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

ตั้งแต่วันที่ 14 ธัวาคม 2559 - 20 กันยายน 2560 ณ วิหารพุทธฺมณฑล จังหวัดนครปฐม

สนใจสอบถามได้ที่ กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักพุทธมณฑล โทรศัพท์ 0 2441 0902

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000