หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน้าหลัก

ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการคัดเลือกประธานกรรมการ

และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000