หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จัดให้มีการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ

เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย

ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาอังกฤษ และการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน

ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ในวันที่ 3-6 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

( ... คลิก เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000