หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การประกวดการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันฯ ดีเด่น

หน้าหลัก

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประกวดการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันฯ ดีเด่น เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ให้เห็นความสำคัญ และตระหนักเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  สํานักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  http://schoollunch.obec.go.th/                                                                   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2628 5617 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000