หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กิจกรรมการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"

หน้าหลัก

วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และ สำนักหอสมุดแห่งชาติ หอวชิราวุธานุสรณ์

จัดการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"

เชิญชวน โรงเรียนในสังกัด สช. คัดเลือกนักเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560

โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันจะได้รับพระราชนิพนธ์เป็น File pdf. ตามระดับชั้นที่สมัคร ทาง E-mail

สำหรับให้นักเรียนอ่าน เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันต่อไป

( ... คลิก  ลิงค์ รายละเอียด ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000