หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์วิชาชีพ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560

( ... คลิก  ประกาศ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000