หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งความประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ

หน้าหลัก

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งความประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ ที่ว่าง 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 259 กลุ่มแผน และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

          โดยผู้ประสงค์ขอโอนสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอโอนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม  - 15 มิถุนายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1ถนนนครปฐม แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดหนังสือแสดงความจำนงขอโอนได้ที่ www.spm.thaigov.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครบุคลากร 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000