หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร

หน้าหลัก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร

                                                       - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 11

                                                       - รับสมัคร ภาคพิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รุ่นที่ 7

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  http://www.nida.ac.th

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000