หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560

หน้าหลัก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560

ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้"

เนื่องในวาระเฉลิมพระเกียรติวันสตรีไทย ในวันที 1 สิงหาคม

เยาวชนสตรีที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด สช. ผู้สนใจ

สามารถส่งใบสมัครการประกวดเรียงความเกี่ยวกับแม่ ไปยังสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000