หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การเลือกผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

หน้าหลัก

การเลือกผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000