หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

หน้าหลัก

                                                                                  

                                                                           ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 7

                                                       แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                                                                            และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

                                                                                                  ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000