หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ

หน้าหลัก

                                                                       

                                                                   ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                                        ประชาสัมพันธ์การให้บริการสำรวจของศูนย์สำรวจความคิดเห็น

                                                           ให้แก่หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

                                                                                                ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000