หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

หน้าหลัก

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

          กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับการประกวด
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. ระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักเกณฑ์การประกวด 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องท้าขึ้นด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่คัดลอก ท้าซ้้า หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดจากที่ใดมาก่อน

ติดต่อสอบถาม

 • กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ตึกซีพี ทาวน์เวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร A
  เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท
  เขตราชเทวี กทม. 10400
 • โทรศัพท์ 02 202 9093-94, 02 202 9063
 • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

  โทร. 02 282 1000