หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ศธ. ประจำปี 2560

หน้าหลัก

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ศธ. ประจำปี 2560

จำนวน 1,500 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งแบบคำขอรับทุนฯ ได้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ

ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ. อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.moecoop.com

หัวข้อประกาศ/ระเบียบ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

สอ.ศธ. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ผ่านทาง www.moecoop.com

( ... ประกาศ ... )

( ... แบบคำขอรับทุนฯ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000