หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

หน้าหลัก

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา

ระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ http//www.cifs.moj.go.th

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000