หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

หน้าหลัก

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16

และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

 

                     กรมสุขภาพจิต กำหนดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560                        เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression : Let ่s Talk) ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น                หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต

กรมสุขภาพจิตจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์           http://aimhc.net และ http://www.dmh.go.th 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000