หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6

หน้าหลัก

          ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

          สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซด์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.1.1 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000