หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งงชาติ ปี 2560

หน้าหลัก

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งงชาติ ปี 2560 ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อ ประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นลูก ที่มีความ กตัญญูกตเวทีอย่างสูงตามหลักเกณฺฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุนลูกมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งงชาติ ปี 2560

          สอบถามรายะเอียดโทรศัพท์ 023-54753337 ต่อ 118 หรือดาวโหลดแบบได้ที่ WWW.NCSWT.or.th

เอกสารแนบคลิก

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000