หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สช.ปรับปรุงหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียนนอกระบบ

หน้าหลัก

          สช.จัดการประชุมร่วมกับสภาการพยาบาล เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ สุวรรณศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่เปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

  

          นางสาววราภรณ์ สุวรรณศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สช. กล่าวว่า สช. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้แก่หลักสูตรวิชาการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นข้อกฎหมายภายใต้กำกับดูแลของสภาการพยาบาล จึงส่งหลักสูตรทั้งสองเพื่อขอรับการพิจารณา แต่สภาการพยาบาลได้แจ้งผลว่าหลักสูตรไม่ผ่านการพิจารณา สช. จึงดำเนินการเปรียบเทียบข้อมูลและหารือวิทยากรเกี่ยวกับผลการพิจารณา พร้อมทั้งขอหารือกับสภาการพยาบาลเพื่อจะได้ดำเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวให้ผ่านการพิจารณาและนำไปใช้ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้ และได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรต้นแบบ ตามคำสั่ง สช.ที่ 246/2560

          โดยในการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ที่ประชุมเห็นควรรวมหลักสูตรวิชาการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงเป็นหลักสูตรเดียว ใช้ชื่อว่า “วิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง" และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวตามมติที่ประชุมต่อไป

  

  

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000