หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน้าหลัก

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น 

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งโดยด่วน

รายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้ว (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000