หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สาร สช.จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560

หน้าหลัก

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด  ประชาสัมพันธ์ สช. : เรียบเรียง

ดวงฤทัย  แสงอุบล  ประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  : ภาพ/ ข่าว

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000