หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1

หน้าหลัก

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1

DOWNLOAD TOR.pdf

DOWNLOAD เอกสารประกวดราคาจ้าง

DOWNLOAD เอกสารผู้มีคุณสมบัติที่จะเสนอราคา

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว

โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่นี้ 
อีเมล์ admin@opec.go.th 
โทรศัพท์ 0-2282-1000 ต่อ 340 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 9 มีนาคม 2560

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000