หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าหลัก

ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000