หน้าหลัก

 

         วิสัยทัศน์ 

                     " ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน "

 

          พันธกิจ 

                     1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา

                     2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการส่งเสริม กำกับ และดูแลการศึกษาเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ

 

          ยุทธศาสตร์

                     1. การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

                     2. การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

                     3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน   

                     4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

                     5. การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                     6. การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                     7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

          เป้าประสงค์

                     1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะชีวิต มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็น  

                        ในศตวรรษที่ 21

                     2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

                     3. โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการเงินอุดหนุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอ

                        สำหรับจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

                     4. โรงเรียนเอกชนบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ประชาชนมีความเชื่อมั่น

                        ต่อการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

                     5. โรงเรียนเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐและประชาสังคมมีความเชื่อมั่น

                        และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน

                     6. โรงเรียนเอกชนนอกระบบจัดการศึกษาได้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่รู้จักของสังคม

                     7. ประชาชนได้รับการศึกษาระยะสั้น และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้

                     8. การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                     9. ระบบการบริหารจัดการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความเป็นพลวัตร ก้าวทันบริบท

                        ที่เปลี่ยนแปลง

                    10. ประชาชน ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000