หน้าหลัก \ ทำเนียบผู้บริหาร \ ทำเนียบผู้บริหาร

หน้าหลัก

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   

ดร.พะโยม  ชิณวงศ์
เลขาธิการ กช.

                                                   

                                                     

                                                  นายชลำ อรรถธรรม                                                                  (ว่าง)
                                                    รองเลขาธิการ กช.                                                            รองเลขาธิการ กช.   

                                                                                                                                

            ดร.ประยูร  หรั่งทรัพย์                   ดร.เสรี  ปรีดาศักดิ์                                  (ว่าง)                                 นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ 
           ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน             รก. ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน          ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน                 รก.ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน
       ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา        ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา        ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน             นโยบายและแผน

                                                                                                                                  

       นางสาวยุวดี  ก๋งเกิด                                    (ว่าง)                               นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน              ดร.ทวีศักดิ์ อำลา
      ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                     ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                       ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
      โรงเรียนสามัญศึกษา                     โรงเรียนนโยบายพิเศษ                 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                     ทะเบียน

 

                                                                                                      

                                นางสาวกฤตยา บุระตะ                   นางพรพรรณ  มนตรีพิศุทธิ์                     นายณรงค์ศักดิ์  บุณยมาลิก    
                                ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                         ผู้อำนวยการกลุ่มงาน                              ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
                                 กองทุนและสวัสดิการ                              เลขานุการกรม                                     นโยบายและแผน

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000