หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับโรงเรียนนานาชาติ

หน้าหลัก

ด้วยรัฐบาล มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลจำนวนนักเรียนทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน ประกอบกับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๙ (๔) กำหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ต้องจัดทำข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร และนักเรียน ประจำปีการศึกษาทุกปี อีกทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ ข้อ ๒๕ กำหนดให้สถานศึกษา จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และจัดส่งข้อมูลพื้นฐานประจำปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร และนักเรียน ณ วันที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบจัดเก็บข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน www.opec.go.th หัวข้อบริการดาวน์โหลด เรื่อง “แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับโรงเรียนนานาชาติ” และจัดส่งไปยัง Email : admin@opec.go.th ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

>> Download เอกสาร<<

1. หนังสือถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ

2. แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2559

>>>รายงานการส่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนานาชาติ<<<

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000