หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.)

หน้าหลัก

ประกาศ

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.)

----------------------------------------------------------------------------------

Download เอกสาร 

หนังสือถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน >Click<

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด >Click<

หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดทุกเขต >Click<

หนังสือถึง นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติ >Click<

--------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์ม แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร >Click<

แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา >Click<

 

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000