หน้าหลัก \ กฎหมาย สช. \ กกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน้าหลัก

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบิ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๕

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับโรงเรียนในระบบ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับโรงเรียนในระบบ(ฉบับที่ ๒)

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓
 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000