หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมฮั่นปั้นส่งเสริมสนับสนุนครูอาสาสมัครจีนสู่โรงเรียนเอกชน

หน้าหลัก

          นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)  เป็นประธานการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร. โจวเกาหยู่ เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มิสเตอร์ จางลี่จื้อ หัวหน้าผู้ดูแลโครงการครูอาสาสมัครจีน สำนักงานฮั่นปั้น ประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เข้าร่วมในการประชุม ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2560 โดยมีครูอาสาสมัครจีนเข้าร่วมทั้งสิ้น 525 คน

            รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า การจัดการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความขอบคุณ และส่งครูอาสาสมัครจีนที่มาช่วยสอนในโรงเรียนเอกชนกลับประเทศจีน หลังจากได้ทำการสอนครบกำหนด ตามข้อตกลงการรับครูอาสาสมัครจีนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ได้ให้การสนับสนุนส่งครูอาสาสมัครจีนไปสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีน และส่งเสริม  การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ และขยายผลได้ในวงกว้างมากขึ้น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการสอน วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน

             สำหรับภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสำคัญอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในสหประชาชาติ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ภาษาจีนได้รับความนิยมจากนักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก จากเดิมที่มีโรงเรียนเอกชน จัดการเรียนการสอนภาษาจีนประมาณ  100 แห่ง แต่ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาภาษาจีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ ทั้งนี้ สช. ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน ครูอาสาสมัครจีนจากสำนักงาน การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จนถึงปีการศึกษา 2559  รวม 15 รุ่น นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนที่คล่องตัวอยู่แล้ว การมีครูอาสาสมัครจีนที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นเด็กรุ่นใหม่ ทุ่มเทการอุทิศตนในการสอน รวมถึงการสอนแนวใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยี และ IT บูรณาการเข้าด้วยกัน ยิ่งทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพ และยังสามารถพัฒนาบุคลากรภาษาจีนที่ขาดแคลนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวจีน ร่วมกันสร้างประโยชน์ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแก่เด็กไทยให้มีความเข้มแข็งขึ้น รองเลขาธิการ กช. กล่าว

 

   

   

   

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว/ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000