หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.จัดประชุมโรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพเสริมความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน้าหลัก

         นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการ ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมลองบีช ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้บริหาร ครูใหญ่ครูและผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 90 คน

          รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  มีพันธกิจสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เพื่อยกระดับการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากลพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ   โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและผู้สอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับการพัฒนา ประกอบกับปัจจุบัน กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพด้านต่างๆ ได้ตื่นตัวพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้มีคุณภาพระดับสากล  เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพอย่างยั่งยืน  สช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพทั้งนี้  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ ผู้บริหาร ครูใหญ่ ครูและผู้สอนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน

          และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ มาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎกระทรวง ระเบียบ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการโรงเรียนนอกระบบ การพัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพโรงเรียนนอกระบบ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ให้ได้รับการพัฒนาได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป รองเลขาธิการ กช. กล่าว

      

      

      

   

   

   

   

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง ข่าว/ถ่ายภาพ

ประชาาสัมพพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000