หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ โรงเรียนกงลี้จงซันมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ผ่าน สช.

หน้าหลัก

          ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนกงลี้จงซัน เขตธนบุรี  เข้ามอบเงินที่ได้จากการร่วมบริจาคจากผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนกงลี้จงซัน จำนวน 73,240 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน และผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นางเสาวนีย์  โดยมี พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และนางพรพรรณ  มนตรีพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม (ผอ.กข.)  เป็นตัวแทนรับมอบเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3  กุมภาพันธ์  2560)  ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000