หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ ครั้งที่ 3 /2560

หน้าหลัก

 

สช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ  ครั้งที่ 3 /2560

          นายเชิดศักดิ์   ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ  ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันวันที่ 1 – 2 สิงหาคม            พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ   รีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผู้แทนจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ผู้แทนจากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ และผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 คน

          รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ     โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ได้ดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

          สำหรับข้อมูลที่ได้จากการประชุมฯ ในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้นำไปจัดทำเป็นคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวการเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ เพื่อเป็นขั้นตอนการเทียบโอนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานต่อไป รองเลขาธิการ กช. กล่าว

 

   

   

 

 

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  ข่าว

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000