หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัดประชุมการกำกับติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

        นางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา กล่าวว่า การดำเนินการประกันการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด มีแนวทางในการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา และเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้ และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้วยความมั่นใจ

  

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ได้มีมติให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายในรอบต่อไป และกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  มีนโยบายให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน โดยทาง สช. ได้จัดการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

  

  

        โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อเรื่องการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะวิทยากร ได้แก่ นายสยาม ปิยะนราธร นายสุเชษฐ โกมลเสน และนายบัณฑิต แท่นพิทักษ์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอกสถานศึกษา

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ภาพ/ข่าว

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000