หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.คัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประเทศ

หน้าหลัก

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ

        นางสุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน กล่าวว่า ความรู้ ความสามารถและทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่เราต้องพัฒนาให้เยาวชนไทยสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา ด้วยโลกปัจจุบันเป็นโลกของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน เมื่อมีความรู้ด้านภาษา ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานก็จะสูงขึ้น ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาจีนนั้นสำคัญและมีอิทธิพลกับโลก ในประเทศไทยก็มีชาวจีนมาท่องเที่ยวและทำธุรกิจการค้าจำนวนมาก

  

        สำหรับการประกวดในครั้งนี้ จัดขึ้นตามนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนในสังกัดซึ่งเป็นศูนย์การจัดประกวดสุนทรพจน์ในส่วนภูมิภาค 5 ศูนย์ และส่วนกลาง 1 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ภาคเหนือ - รร.สิ่นหมิน จ.พิษณุโลก

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - รร.วานิชวิทยา จ.นครราชสีมา

ศูนย์ภาคใต้ - รร.ศรีนคร จ.สงขลา

ศูนย์ภาคตะวันออก - รร.สว่างบริบูรณ์ จ.ชลบุรี

ศูนย์ภาคตะวันตก - รร.สามชัยวิทยา จ.สมุทรสาคร

ศูนย์ภาคกลางและกทม. - รร.ผดุงกิจวิทยา กทม.

        โดยแต่ละศูนย์ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ศูนย์ละ 4 คน รวม 24 คน เข้าแข่งขันในวันนี้ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 4 ประเภท และนักเรียนต้องเข้าแข่งขันทุกประเภท ได้แก่ การพูดสุนทรพจน์จีน, การตอบคำถาม, การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลัน และการแสดงความสามารถด้านภาษาจีน

  

  

  

      

  

        ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 5 คน ได้แก่

1. เด็กชายอภิสร เล้าเกร็จ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)

2. นายสุรชัย นาถวัฒน์กุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

3. นางสาวนภสร พรพิมาน โรงเรียนกวงฮั้ว

4. นางสาวศันสนี ใจอินทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

5. นางสาวฝนทิพย์ สงวนรักษ์ โรงเรียวฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2

        และนักเรียนตามรายชื่อดังกล่าวจะเป็นตัวแทนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าแข่งขันกับตัวแทนนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในระดับประเทศ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

สามารถรับชมวีดีโอได้ที่ www.youtube.com

  

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

จิตติ์โศภิณ บุญเชิด : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000