หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมฮั่นปั้นต้อนรับครูอาสาสมัครจีนในโครงการครูอาสาสมัครจีน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก

          นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในการประชุมสมมนาผู้บริหารและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 รุ่นที่ 16 ณ โรงแรม รัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมี MR. โจว  เกาหยู่ เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม และร่วมพบปะครูอาสาสมัครจีนในโครงการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2560

          นางยุพา ราชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  กล่วว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน เมื่อวันที่ 14  มกราคม  2557 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพมุ่งหวังให้สถานศึกษา  ได้นำนโยบายดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันในเวทีโลก เพราะนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากรองจากภาษาอังกฤษ  และยังเป็นภาษาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560 รุ่นที่ 16 เพื่อเสิรมสร้างความเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย การเรียนการสอนของไทย และการปรับตัวในการเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนในประเทศไทย และได้ให้โรงเรียนเอกชนที่ประสงค์รับครูอาสาสมันครจีนได้พบปะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับครูอาสาสมัครจีน และเดินทางมารับครูจีนของโรงเรียนตัวเอง

          สำหรับ สช. ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา         และศักยภาพของผู้เรียนภาษาจีน ให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือไปยังฮั่นปั้นคัดเลือกครูอาสาสมัครจีนที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้ สช. เพื่อเป็นแกนนำครูอาสาสมัครจีนตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยส่งครูอาสาสมัครจีนมาสอนในโรงเรียนเอกชนตั้งแต่แต่เดือน ตุลาคม 2546 เป็นรุ่นแรก จำนวน 21 คน จนถึงปัจจุบันใน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 นับเป็นรุ่นที่ 16 มีครูอาสาสมัครจีนจำนวน 230 คน โดยฮั่นปั้นสนับสนุนเงินเดือนสมทบให้แก่ครูอาสาสมัครจีน เดือนละ 400 เหรียญสหรัฐ และมีค่าครองชีพอีก 1,000 เหรียญ/ปี รวมถึงออกค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ให้ด้วย นางยุพา ราชู กล่าว

   

   

   

   

   

 

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว/ ภาพถ่าย

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000