หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าหลัก

                    นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการจัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

                    ผชช. สช. กล่าวว่า การอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ จัดขึ้นเพื่อประเมินและยกย่องโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายหลัก คือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งกิจกรรมของการอบรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากลสำหรับโรงเรียนที่ครบรอบการประเมิน 3 ปีการศึกษา และสมัครขอรับการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากลครั้งที่ 2 โดย นางสาววิมลพร พันธุมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สช. เรื่อง วิธีการตรวจประเมิน การสรุปผล และเขียนรายงานผลการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดย นางสาววิมลพร พันธุมนตรี และ ผศ.ดร. สุนันท์ ศลโกสุม ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และเรื่อง การสร้างแบบทดสอบและการใช้คู่มือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย นางสาววิมลพร พันธุมนตรี,  ผศ.ดร. สุนันท์ ศลโกสุม และนางดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต

                    สำหรับการจัดการศึกษาเอกชนนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาคนให้กับประเทศชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ให้ความสำคัญ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันเพื่อให้โรงเรียนเกิดความตระหนักและพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและมีคุณภาพเป็นเลิศ

                    ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา มีโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 22 โรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 26 โรง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 14 โรง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินและแบบทดสอบวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นใหม่สำหรับใช้ประเมินโรงเรียนที่ครบรอบการประเมิน 3 ปีการศึกษา โดยมีโรงเรียนที่ขอรับการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 โรง เป็นโรงเรียนที่ขอรับการประเมินรอบที่ 1 จำนวน 14 โรง และเป็นโรงเรียนที่ขอรับการประเมินรอบที่ 2 (ครบรอบการประเมิน 3 ปีการศึกษา) จำนวน 11 โรง

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา : ภาพ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000