หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช. จัดฝึกอบรม In-Country Course หลักสูตร “Meaningful Learning in Science/Mathematics using Simulations and Mobile Devices”

หน้าหลัก

                    นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม In-Country Course หลักสูตร “Meaningful Learning in Science/Mathematics using Simulations and Mobile Devices” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเอกชนทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภูมิภาค และจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวม 17 จังหวัด

                    นายมณฑล  ภาคสุวรรณ ผชช. สช. กล่าวว่า การอบรม In-Country Course หลักสูตร “Meaningful Learning in Science/Mathematics using Simulations and Mobile Devices” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการจัดทำแผนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้ง ในระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆ เสริมสร้างทักษะโดยใช้ประโยชนจาก ICT ที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT literacy) การรอบรู เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ (Information literacy) และการรูเท่าทันสื่อ (Media literacy) โดยหลักสูตร Meaningful Learning in Science/Mathematics using Simulations and Mobile Devices” จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นในยุคปัจจุบัน ที่จะกระตุ้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้และเข้าใจบทเรียนอย่างสนุกสนานผ่านรูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้ ICT ที่หลากหลาย เช่น การใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ เกมส์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะคุณลักษณะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญที่จะสามารถเสริมสร้างบทเรียนด้วยการบูรณาการกลยุทธ์ ICT และนำ ICT ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลนักเรียนในโรงเรียนอย่างเหมาะสม

                    สำหรับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การซีมีโอ ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอเรคแซม (SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics : RECSAM) กำหนดให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิจารณาหลักสูตรการจัดฝึกอบรม In - Country Course ประจำปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “Meaningful Learning in Science / Mathematics using Simulations and Mobile Devices” ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม  2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี Dr. Fazzlijan Mohamed Adnan Khan ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ซีมีโอเรคแซม จากประเทศมาเลเซีย เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนไทย ตลอดระยะเวลา 5 วัน ในรูปแบบการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง Introduction to Meaningful Learning in Science/Mathematics using Simulations and Mobile Devices, Gamification (Game Based Learning), Simulations & Interactive Learning, Lesson Plan& Peer Education and Reflections & Course Evaluation  ผชช. สช. กล่าว

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน : ภาพ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000