หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาดนตรี ประจำปี 2560

หน้าหลัก

          

          นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 792 คน

               ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามขีดความสามารถ ความต้องการ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับจากรัฐ และสังคม โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ประเภท คือ วิชาดนตรี  วิชาศิลปศึกษา โดยได้ดำเนินการจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพราะช่าง กรุงเทพมหานคร และวิชาเสริมสวยจะดำเนินการจัดการแข่งขันในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560

                 สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากยอดผู้สมัครเข้าแข่งขันที่มีมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่จัดมา ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้   ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภทคือ วิชาขับร้อง แบ่งเป็นรุ่นอายุ 6-11 ปี รุ่นอายุ 12-15 ปี และรุ่นอายุ 16-25 ปี วิชาอิเลคโทน แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วิชาเปียโน แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  วิชากีต้าร์คลาสสิค แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไป วิชาไวโอลิน แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุ 16 ปีขึ้นไป วิชาดนตรีไทย (ขิม) แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุ 14 ปีขึ้นไป และวิชาดนตรีไทย (ซออู้ และซอด้วง)  แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุ 14 ปีขึ้นไป  โดยเกณฑ์การให้คะแนนนั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้ 80-100 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  ทำคะแนนได้ 70-79 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 60-69 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง และทำคะแนนได้น้อยกว่า 60 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กล่าว        

  

       

       

   

   

   

   

   

   

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง  : ข่าว/ ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000