หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช.มุ่งสู่ Thailand 4.0 ประชุมขับเคลื่อนจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หน้าหลัก

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช.

   
         โดยสาระสำคัญในการประชุม มีดังนี้ ที่ประชุมได้รับทราบโครงการ/ กิจกรรมด้านสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับจัดสรร และรับทราบแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน และเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและนโยบายเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาต้องมีหลักคิดที่ถูกต้อง รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ปรับตัวเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและใช้สื่อโชเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันจะทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน

   
          วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
          ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิตัลเพื่อการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งหวังพัฒนาการศึกษา และการให้บริการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชองสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ทันต่อบริบทดังกล่าว อีกทั้งประเทศเทศภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำลังปฏิรูปประเทศในทุกมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และในปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล หลายประเทศทั่วโลกแข่งขันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับโดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิตัลเพื่อการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีการอ้างอิงกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กระทรวงศึกษาธิการ และแผนการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 - 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมหารือ และเสนอให้กลับไปดูในรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์เพิ่ม และนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

   

 

 

 

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000