หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV DLTV และ OBEC Channel ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

หน้าหลัก

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV, DLTV และ OBEC Channel ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่อง ผลการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลและแผนการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด จำนวน 154 โรงเรียน พร้อมทั้ง คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการศึกษาการพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม รวม 179 คน

     

     

          ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV, DLTV และ OBEC Channel ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่อง ผลการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลและแผนการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการและจัดทำแผนการพัฒนาครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม และนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สช. มุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้สะเต็มศึกษาเป็นโครงการสำคัญในด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับคนไทยยุคใหม่ และภายใน 5 ปี จะทำให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน ซึ่งจากการดำเนินงานในส่วนของ สช. ได้มุ่งเน้นจะส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น โดยใช้สะเต็มศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะบูรณาการแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

     

          สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สช. มาให้ความรู้ โดยการอบรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  (เลขาธิการ กช.) การบรรยายร่วมกับกิจกรรมเรื่องผลการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเรื่องแนวทางการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก นางกัญณัฎฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วย ผอ.สสวท. เรื่องการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา และการอภิปรายสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข จาก นางยุพา  ราชู ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สช. และ นางกัญณัฎฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วย ผอ.สสวท. เรื่องการสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน จากคณะวิทยากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน จาก นางยุพา  ราชู ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน และ นางสาวยุวดี  ก๋งเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. เป็นวิทยากร

     

     

     

ไฟล์ เอกสารประกอบการประชุม ฯ 

Slide สช.

รายงานอบรมทางไกล 9 ส.ค. 60

สรุปรายงานผล สช.

สำนักงานการศึกษาเอกชน 10 ส.ค. 60

     

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000