หน้าหลัก \ กลุ่มคู่มือ/ดาวน์โหลด \ แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน

หน้าหลัก

แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ประเภทสามัญ

แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ประเภทนอกระบบ

แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ประเภทนานาชาติ

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000