หน้าหลัก \ แผนงาน/โครงการ \ โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน้าหลัก

  • โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000