แนวปฏิบัติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ภารกิจผู้บริหาร

สช.ร่วมกับโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวันจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน

            นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ อาจารย์ และนักเรียน      ...

เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ภาคใต้มอบเงินจัดกิจกรรมเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย

          นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการมอบเงินเยียวยาโรงเรียนเอกชนทางภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุ...

สช.เตรียมความพร้อมโรงเรียนนานาชาติรับการประเมินผลการจัดการศึกษาปี 60

            นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่จ...

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง)

ทุนการศึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000