หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ข่าวฝาก
แก้ไขข่าวฝากประชาสัมพันธ์ download ...
2016-07-04 07:47:56
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 6 ประเภททุน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 6 ประเภททุน   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศ ...
2015-12-16 14:28:36
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ...
2015-12-16 14:29:56
นโยบาย รมต.ศธ.
นโยบาย รมต.ศธ. จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
2015-12-16 14:31:49
กส.ลงข่าวประชาสัมพันธ์
กส.ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ...
2016-03-28 11:22:34
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ตามประกาศสำนักงาน ปป...
2016-08-01 15:10:24
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็น ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งช...
2016-08-01 15:37:40
การจัดตั้ง CTBTO Youth Group
การจัดตั้งกลุ่ม CTBTO Youth Group โดยองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty Organization : CTBTO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร...
2016-08-03 12:54:55
อิหร่านขอเชิญส่งภาพเข้าประกวดผลงานศิลปะนานาชาติระดับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8
ศูนย์วัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะอิหร่าน (Cultural and Artistic Creation Center) จัดการแข่งขันผลงานศิลปะนานาชาติระดับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 (8th Biennial Children and Young Adults Art Com...
2016-08-03 13:35:20
กรมพลศึกษา จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กรมพลศึกษา จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อคัดเลือกบุคคล หรือองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทนาการ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเก...
2016-08-04 11:59:09
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญร่วมงาน TU - ASEAN Day 2016
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน TU - ASEAN Day 2016 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ...
2016-08-04 12:08:16
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
         สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ตำแหน่งช่างประจำสำนักงาน (ประปา) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช....
2016-08-04 15:59:47
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการ
             กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติ/ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่...
2016-08-11 11:28:51
สมศ. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวั...
2016-08-15 14:45:51
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมประกวดเรียงความ "พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี"
สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เขียนเรียงความส่งเข้าประกวด ในเรื่อง.. "พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิร...
2016-08-15 15:20:51
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เชิญร่วมโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ป. 1 - 6) เข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)   โดยนักเรียนส...
2016-08-17 14:39:01
กรมธนารักษ์ เชิญชวนผู้สนใจจองและจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรมธนารักษ์ เชิญชวนผู้สนใจจองและจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 255...
2016-08-29 15:23:55
ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านการโยธา) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 - 16 กันยายน 2559 ในวั...
2016-08-24 11:29:30
สนข. รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับโอนย้ายข้าราชการไปรับราชการ ใน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครขอโอนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ก...
2016-08-24 11:39:11
สถาบันขงจื้อฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีกำหนดจัดการอบรม สำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน...
2016-08-24 12:42:40
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14 (เรียน วันศุกร์ - วันเสาร์) ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง ...
2016-08-30 16:50:34
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัคร นายแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายแพทย์ปฎิบัติการ และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.ci...
2016-08-30 16:59:52
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับโอนนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน ๑ อัตรา  ไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี...
2016-08-31 16:26:02
เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครพนักงานเนติบัณฑิตยสภา
เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 1 แผนกรับ-จ่ายเงิน กองคลัง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3...
2016-09-01 11:00:06
สถาบันขงจื่อ รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนมีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาจีนได้เพิ่มพูนและ...
2016-09-01 16:18:41
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559...
2016-09-06 14:12:26
กองทุนการออมแห่งชาติ จัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
กองทุนการออมแห่งชาติ จัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลของนายยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ และสร้างการตระหนักรู...
2016-09-07 11:43:44
Samsung จัดอบรมการออกแบบกระบวนการ Active Learning และประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ"
Samsung SMART LEARNING CENTER จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการ Active Learning และ ประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" ในงานมหกรรมทา...
2016-09-07 12:17:08
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (UN Sanction list)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  มาเพื่...
2016-09-08 15:01:54
กรมศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ " สยามกุฏพิสุทธิ์ศิลป์ "
กรมศิลปากร เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เรื่อง    " สยามกุฏพิสุทธิ์ศิลป์ " เยื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม ...
2016-09-13 13:10:02
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2560
สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์  ร่วมกับ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ค...
2016-09-13 13:20:45
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 โดยสามารถดาวน์โหลดรา...
2016-09-15 14:06:00
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม รับสมัครประกวด Mr.&Miss Young ASEAN Bangkok 2016
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ( องค์กรสาธารณประโยชน์และเครือข่ายวัฒนธรรมกรุงเท่พมหานคร ) ร่วมกับ  สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม  สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สมาคมพัฒนาผู้ป...
2016-09-15 14:31:59
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก รุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สภากาชาดไทย ชอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยรายได้ทั้งหมดถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย DOW...
2016-09-16 11:30:19
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
          สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ       ...
2016-09-16 11:59:20
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559           โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่...
2016-09-16 12:41:49
ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการปี 2559 ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ
               กระทรวงแรงงานขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงานของท่านที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขึ้นทะเบียนหางานผู้ส...
2016-09-16 13:05:27
รับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิท...
2016-09-16 13:31:07
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ B.E.S.L.
ข่าวดีสำหรับครู  ผู้ปกครองที่ต้องการปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุตรหลานตั้งแต่  2  ขวบขึ้นไป   สถาบัน B.E.S.L  ได้จัดระบบการเรียนการสอน  Thai - English Dual  Lan...
2016-09-16 13:47:46
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง จากข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ รายละเอียดก...
2016-09-16 14:28:57
เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2559
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนเสนอบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกครองแ...
2016-09-21 15:22:00
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ...
2016-09-23 13:55:28
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าน้าที่ของรัฐเพื่อขอรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้วยสำนักงาน  ก.พ.จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อขอรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  (เพิ่มเติม)  (ทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับการ...
2016-09-26 11:57:17
การสรรหาผู้อำนวยการ สพภ. หรือ BEDO (เปิดรับสมัคร 22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (องค์การมหาชน)  เปิดรับสมัครระกว่างวันที่...
2016-09-26 13:24:04
ม.มหิดลเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท 4 สาขา (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ๔  สาขา  (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ)  ...
2016-09-26 13:51:41
สาธารณรัฐอุสเบกิสถานเชิญนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน The second internation "Voices of Motherland"
สาธารณรัฐอุสเบกิสถานเชิญนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน The second internation "Voices of Motherland"  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกและความส...
2016-09-27 12:46:16
Marshall Cavendish Education ขอเชิญร่วมงาน MC Education Language Day และ MC Education STEM Day
สำนักพิมพ์ Marshall  Cavendish  Education  ขอเชิญครูผู้สอนเข้าร่วมงาน   MC Education  Language  Day  และ  MC  Education  STEM Day   ซึ่งเป็...
2016-09-28 09:36:44
ขอเชิญร่วมโครงการ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยสถาบันภาษาร่วมกับ ASEAN CLUB แห่งประเทศไทยและสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย   ขอเชิญร่วมโครงการ  ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา   ...
2016-09-29 11:09:28
โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ ๒
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมูลนิธิเพชรภาษา ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”  ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนว...
2016-09-29 11:42:11
โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #2”
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.) ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Manage...
2016-09-29 11:48:27
สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับสมัครเข้ารร่วมโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project:JSPT) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเย...
2016-10-03 13:41:29
การให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ บริษัท และบุคคลทั่วไป  เปิดรับสมัครสมาชิก...
2016-10-03 15:15:12
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.๒๕๕๙
เนติบัณฑิตยสภาได้จัดเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่แทนชุุดปัจจุบันซึ่งครบวาระ ๔ ปี ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ บัดนี้ ได้ดำเนินการเลือกตั้งและตรวจนับคะแนนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั...
2016-10-04 09:34:18
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2559
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน...
2016-10-05 11:59:59
สำนักพิมพ์ Marshall Cavendish Education เชิญร่วมงาน MC Education Language Day และ MC Education STEM Day
สำนักพิมพ์ Marshall Cavendish Education เชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมงาน MC Education Language Day และ MC Education STEM Day ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่เกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ...
2016-10-05 12:17:24
กรมป่าไม้ ประสงค์รับโอนข้าราชการไปรับราชการในสังกัดกรมป่าไม้
กรมป่าไม้ ประสงค์รับโอนข้าราชการไปรับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ โดยเปิดรับสมัครขอโอนได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ใบสมัครขอโอน โหลดได้ที่ www.forest.go.th/person (...คลิก ...
2016-10-05 12:23:56
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 5 และ การอบรมเชิงปฎิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 33-34 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 5 และ การอบรมเชิงปฎิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 33-34 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใ...
2016-10-05 13:13:09
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2016-10-05 13:17:10
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2559
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์, ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2559 คลิก  เอกส...
2016-10-05 13:31:31
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถสมัครได้ที่   http://job2.ocsc.go.th (.....
2016-10-05 13:36:58
สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้จาก  ...
2016-10-05 13:42:11
กรมชลประทานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมชลประทานจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน  20  ตำแหน่ง   สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต   ตั้งแต่วันที่  3 - 10  ตุลาคม  2559 &nbs...
2016-10-05 14:47:26
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 “Thailand’s Education Leader Symposium 2016”
  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 “Thailand’s Ed...
2016-10-05 14:59:51
แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯในช่วงวันออกภรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วยกระทรวงคมนาคม มีคำสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อก...
2016-10-06 11:53:14
สำเนาประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2559
สำเนา ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช 2559 (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2016-10-07 13:08:04
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 25...
2016-10-10 14:10:58
สคบ.รณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดย ได้จัดส่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร มาเพื่อเผยแพร่ และขอความร่วมมือจากหน่...
2016-10-12 10:25:12
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง"
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3 จำนวน 35 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิยายน ...
2016-10-19 12:18:28
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like จาก สสวท
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (PISA-Li...
2016-10-21 13:04:12
กรมพลศึกษา รับโอนข้าราชการ
กรมพลศึกษา รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดกรมพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพลศึกษา http:/...
2016-10-21 14:41:50
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชาย และอื่นๆ) จำนวน 723 อัตรา โดยรับสมัครผ่านทางอินเ...
2016-10-21 14:57:26
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเครียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙
ด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๗ ก เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อบังคับใช้ในการดำเนิน...
2016-10-25 14:22:23
สมศ.รับสมัคร ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา โดยมีกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่...
2016-10-26 11:09:16
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงมีมาตรการแ...
2016-10-26 16:34:48
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก   ...
2016-10-28 14:53:21
กรมประมงรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  กรมประมงรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   กรมประมงรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการดังนี้      1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดิน...
2016-10-28 15:06:56
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ...
2016-10-28 14:56:34
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เปิดรับสมัครบุคคล
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการพัฒนารับการประเม...
2016-10-28 15:01:11
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fio.co.th ...
2016-11-02 15:53:59
ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชม นิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย” 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิ...
2016-11-02 16:06:43
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 14 หน่วยตำแหน่ง รวม 20 อัครา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ผู้สนใจ ติดต่อ http:...
2016-11-04 14:04:16
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส่วนราชการอื่น และข้าราชการตามกฏหมายอื่น เพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง...
2016-11-04 14:11:53
สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2559
สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2559 ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร ...
2016-11-08 12:01:42
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนธุรกรรมประกันภัย ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ โทร. 0-2202-138...
2016-11-08 12:08:01
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฏหมายอื่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฏหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 4 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ในวันจั...
2016-11-08 14:20:30
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 สามารถดาวน์โหลดร...
2016-11-14 11:49:40
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ ๒ โดยสมัครเป็นทีม(ทีมละ ๒ คน ) ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยไม่จำกัดจำนวนทีม ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕...
2016-11-18 17:27:21
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครที่ http://uis.ocsc.go.th สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได...
2016-11-23 11:11:25
การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิภาพครู กลุ่ม ช.พ.ค. ประชาสัมพันธ์ การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด้วย มีมติให้สมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถยื่นค...
2016-11-23 11:41:09
ประกาศรับสมัครรองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา 2. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ...
2016-11-24 09:35:47
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่   ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์&nbs...
2016-11-24 15:11:02
ประกาศ รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559
ประกาศ รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559  เนติบัณฑิตยสภา  มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย  พ.ศ.๒๕๕๙ &...
2016-11-28 09:27:10
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราชการ ...
2016-11-28 14:16:36
สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรฯ ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรฯ ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 โดยวัดสุชล หมู่ที่ 8 ตำบลุท่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เ...
2016-11-28 14:38:00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดขึ้...
2016-11-28 14:56:46
กรมวิชาการเกษตร รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร ในตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบีติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์ สำนักงานเลขานุการกรม เปิดรับสมัคร 28 พฤศจ...
2016-11-28 15:15:38
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบัน Masdar ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถาบัน Masdar ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน 9 ทุน และปริญญาเอก  จำนวน 1 ทุน  ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกร...
2016-11-29 16:01:54
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่  http://job.rid.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 ...
2016-12-06 11:16:08
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบรายละเอียด แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนฯ ได้ที่  www.opsmoac.go.th (ประกาศรับ...
2016-12-06 11:23:29
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.cifs.moj.go.th รับสมัครสรรหา/โอนย้าย (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2016-12-06 11:27:31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสอนแบบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ขอเชิญบุคลากรฝ่ายวิชาการของโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบงาานนิเทศ  ครู  อาจารย์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร : สอนแบบ "ลดเวลาเรี...
2016-12-07 09:49:24
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดข้อความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดข้อความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกี...
2016-12-08 11:22:58
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม จัดการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ปฐมวัย เทียบเคียงมาตรฐานสากล
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม จัดการทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์นักเรียนระดับปฐมวัยระดับประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม โดยมีค่าใช้จ่าย...
2016-12-14 14:05:09
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงานแนะนำหลักสูตร (OPEN HOUSE)
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงานแนะนำหลักสูตร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (OPEN HOUSE) เพื่อแนะนำหลักสูตรโดยคณาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ของ สถ...
2016-12-14 14:24:26
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 และ ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งน...
2016-12-14 14:30:22
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัด "งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา" ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัด "งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา" ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ...
2016-12-14 14:37:00
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรร...
2016-12-14 14:43:17
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนท้องถิ่น จำนวน 15 คน โดยจัดอบรมในวันที่ 21 มกราคม - 26 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง โด...
2016-12-23 14:35:01
สวทช.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
                     สํานักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ว่า มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (XI&...
2016-12-26 12:28:57
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2559 โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน...
2016-12-26 14:44:45
กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติฯ
กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการประกวดเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างคว...
2016-12-26 15:48:17
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เปิดรับามัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 15 ธัน...
2016-12-26 16:03:00
เชิญเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560
         กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมการประกวด " TO BE NUMBER ONE IDOL " หรือ " เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE " รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 ...
2016-12-26 16:15:14
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
          สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ&n...
2017-01-06 09:27:32
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว  &nbs...
2017-01-06 09:37:44
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรรับโอนข้าราชการ
          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมารับราชการ สังกัดกองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร...
2017-01-06 09:40:24
กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ ใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย
       กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ ใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย           ตราสั...
2017-01-06 10:30:44
สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556   สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหน...
2017-01-06 10:57:43
รับสมัคร นักเรียนผู้สนใจร่วมโครงการ “นกปั้นฝัน กัปตันน้อย”
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอม ประเทศไทย จัดโครงการ “นกปั้นฝัน กัปตันน้อย” การส่...
2017-01-09 16:14:13
ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสาม...
2017-01-09 16:26:46
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ...
2017-01-09 16:36:51
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา และการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง  &...
2017-01-12 13:23:53
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสงค์รับโอนข้าราชการ
                  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งความประสงค์จะรับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน...
2017-01-13 12:17:05
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิ...
2017-01-18 10:35:08
ประกาศ ออป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
            องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5...
2017-01-18 11:20:31
ประชาสัมพันธ์ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
          ธนาคารกรุงไทยขอเชิญชวนสถานศึกษา "ติดตามสถานะของเอกสารสัญญา/แบบยืนยัน"  ผ่าน https://www.studentloan.ktb.co.th ได้ที่ หัวข้อ " บริการสำหรับสถา...
2017-01-18 11:57:48
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โ...
2017-01-18 12:50:38
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017"
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017" เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสสำหรับเยาวชนให้ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูปและระบายส...
2017-01-18 13:14:39
การประชุม 4th Johor International Student Leaders Conference 2017
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงานศึกษาธิการรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำนักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ( 4th Johor International Student Leaders Conference 2017 ) ...
2017-01-18 14:45:18
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประสบการณ์ ความรู...
2017-01-18 15:05:12
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนรักศึกษา หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 31 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี...
2017-01-24 11:20:17
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท
          มหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์...
2017-01-24 14:38:16
สมศ. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
            สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1&nb...
2017-01-24 16:02:50
มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ( lingnan University ) เปิดรับสมัครตรง ( direct admission ) ศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มิได้มีถิ่นพำนักใน...
2017-01-24 15:38:09
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสงค์รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประสงค์รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2560 ในวัน...
2017-01-24 15:46:20
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
                        ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ...
2017-01-24 16:13:11
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประกวดภาพถ่าย
            หัวข้อ "เพื่อสุขภาพที่ดี We can. I can. เราทำได้ คุณทำได้" เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้...
2017-01-24 16:20:42
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถ...
2017-01-31 14:55:35
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท...
2017-01-31 15:08:51
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำล...
2017-01-31 15:28:38
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สวทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีนันยาง
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technolo...
2017-01-31 16:08:00
สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศมาเลเซีย รับสมัครประกวดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Association of Science, Technology and Innovation : ASTI) ประเทศมาเลเซีย  เชิญชวนเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประกวดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์...
2017-02-15 14:10:47
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560
 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560 เรื่อง "ระบบเขียนภาษาแม่ : ฐานรา...
2017-02-15 14:21:38
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิญประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์" ปี 2560
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารการจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน ...
2017-02-15 16:06:38
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  เว...
2017-02-20 14:44:00
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ...
2017-02-20 15:10:39
เอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2557 โดยได้นำ...
2017-02-20 16:18:39
คำปราศรัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61
คำปราศรัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  ณ หอประชุมคุรุสภา   เนื้อหาคลิก   &n...
2017-02-20 16:36:02
โครงการฝึกอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามหลักสุูตร ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (ครั้งที่ 2)
            มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยสถาบันภาษาร่วมกับ ASEAN CLUB แห่งประเทศไทยและสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการออกแบบแผนการเรียนร...
2017-02-21 09:10:51
สช. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)  ในวันที่ 26 มีนาคม  2560 ณ มหาวิทยาลั...
2017-02-21 09:39:53
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
                        คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ได้อนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ...
2017-02-21 11:41:14
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลรัสเซียประจำปีการศึกษา 2560/2561
              กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 18 ทุน โดยมีรายละเอียด ดัง...
2017-02-21 11:54:50
กรมประมงรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
          กรมประมงจะรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนา...
2017-02-22 10:27:09
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อำเภอละ 10 โรง ประกอบด้วยโรง...
2017-02-22 10:45:01
ศูนย์บริการการศึกษาในต่างประเทศของจีน จัดงานนิทรรศการสัญจรด้านการศึกษาในต่รางประเทศ ครั้งที่ 22
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ศูนย์บริการการศึกษาในต่างประเทศของจีน (Chinese Service Center for Scholarly Exchange : CSCSE) จัดงานนิทรรศการสัญจรด้านการศึกษาในต่รางประเทศ ครั้งที่ 22 (China&...
2017-02-27 11:53:08
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง...
2017-02-27 12:47:54
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แจ้งช่องทางการรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุ...
2017-02-27 12:27:31
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 6 และ การอบรมเชิงปฎิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 35-36
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ " General English Proficiency Online Test by EOL System " (EOL GEPOT) ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 256...
2017-02-27 12:39:19
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบ...
2017-02-27 12:55:49
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด สำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ  โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 27...
2017-02-27 13:57:12
กบข. เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017)
กบข. เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560 ( ... คลิก  เอกสารแนบ ... ) ...
2017-02-27 14:04:55
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพิ่มเติม จำนวน 2 คน
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพิ่มเติม จำนวน 2 คน โดยให้หน่วยงานที่เป...
2017-02-27 14:17:58
การสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร B.E.S.L
ห้างหุ้นส่วน บี อี เอส แอล จำกัด ห้างหุ้นส่วน บี อี เอส แอล จำกัด ได้จัดการเรียนการสอนระบบ Thai-English Dual Phonic System ตามหลักสูตร B.E.S.L เป็นกระบวนการสื่อสารท...
2017-02-27 15:22:13
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เอกสารแนบ ...
2017-02-27 15:33:53
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและก...
2017-02-27 15:43:27
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
            สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จากหมายเลขเดิม 0 4222 2702 เป็นหมายเลขใหม่ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ จำนวน 2 หมาย...
2017-03-01 14:28:37
กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯ
                 กรมการพัฒนาชุมชนผู้ที่สนใจร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพมอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...
2017-03-01 15:46:52
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ             สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปร...
2017-03-02 09:45:19
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
            เรื่อง การสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันฯ โดยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสภาส...
2017-03-02 10:17:16
องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์หนังสือเรียน ในปีการศึกษา 2560
องค์การค้าของ สกสค. เป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้จัดพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมครบทั้ง ...
2017-03-02 11:30:34
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้สนใจ สมัคร ได้ที่  www.graduate.su.ac.th ส่งเอกสารทางไป...
2017-03-02 11:47:47
มหกรรมการแข่งขัน - ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge Season 2
              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนภาคเอกชน ขอเชิญสถ...
2017-03-02 11:53:21
สารจากนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2560
  สารจากนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง หลักการคิดในการปฏิรูปประเทศ  เอกสารคลิก ...
2017-03-02 13:49:33
ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
            สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงา...
2017-03-02 13:58:45
บริษัท ไอมู่ ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ "นาฬิกาโทรศัพท์ได้"
บริษัท ไอมู่ ไทย จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าประเภท " นาฬิกาโทรศัพท์ได้ " ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้สวมใส่เป็นหลัก บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทางด้านความรู้ ความปลอดภัยให้กับเด็กและเยา...
2017-03-08 13:18:35
กรมประมง ขยายเวลารับสมัคร นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  กรมประมง แจ้งขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายช่างกลเรือปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร ที่  http://job.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที...
2017-03-09 15:48:26
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท สาขาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี กระ...
2017-03-10 14:12:41
มูลนิธิยุวสถิรคุณ รับสมัครสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
  มูลนิธิยุวสถิรคุณ รับสมัครสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 โดยส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด...
2017-03-10 15:50:33
สสส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อกา...
2017-03-10 16:03:32
ปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
          ปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถุกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ....
2017-03-10 16:15:07
กบข. จัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ
          กบข. จัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpf.or.th/t...
2017-03-10 16:26:44
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship)
  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship)           สถานเอกอัครราชทูตสาธ...
2017-03-14 13:08:28
ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษ...
2017-03-15 11:50:23
สำนักงาน กกต. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สำนักงาน กกต. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร จำนวน 55 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 6 ...
2017-03-15 15:06:27
เนติบัณฑิตยสภาขยายเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2559 คลิกดาวน์โหลดประกาศ ...
2017-03-15 15:26:45
อบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ...
2017-03-16 11:22:08
ม.เทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
  ม.เทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559   o    สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้น...
2017-03-16 11:55:17
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมภาษาจีนระยะสั้นในไต้หวัน (HES)
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมภาษาจีนระยะสั้นในไต้หวัน (HES) ให้กับบุคลากรโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการ รายละเอียดทุนการศึกษา >>>> &nb...
2017-03-20 10:44:34
โครงการ " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ "
กบข. ประชาสัมพันธ์ โครงการ " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ " ผู้สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpf.or.th เมนู " กบข. ฝึกอบรมอาชีพ " (... คลิก เอกสารแนบ ...) ...
2017-03-21 11:06:21
การให้กู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 " สำหรับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
การให้กู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560 " สำหรับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นขอตนเองได้โดยสะดวก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศ...
2017-03-21 11:18:33
รับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แจ้งว่า องค์กร  Korean Society for Rehabilitation of Persons  with Disabilities (KSRPD)  สาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการ " ความท้าทายระ...
2017-03-21 14:17:09
รับสมัคร นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  http://www.cifs.job.thai.com ...
2017-03-30 10:38:08
การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ FedEx/Junior Achievement Thailand International Trade Challenge 2017
การประกวดแผนธุรกิจเยาวชนดีเด่น โครงการ “FedEx/Junior Achievement Thailand International Trade Challenge 2017” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านธุรกิจด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียนและการ...
2017-03-30 10:37:33
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ...
2017-03-31 13:48:55
การสรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ในกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการด้านรณรงค์และสร้างภาคีกำหนด เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจ...
2017-03-31 14:14:20
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการแข่งขันด้านอวกาศ Youth Space Contest 2017
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญชวนโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันด้านอวกาศ Youth Space Contest 2017 ในหัวข้อ "Future Space ...
2017-03-31 14:24:43
งานนิทรรศการด้านการศึกษานานาชาติกรุงมอสโก (Moscow International Education Fair - MIEF)
กระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย กำหนดจัดงานนิทรรศการด้านการศึกษานานาชาติกรุงมอสโก (Moscow International Education Fair - MIEF) วันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ...
2017-04-03 11:21:09
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียน นักศึกษาพิการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียน นักศึกษาพิการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560           ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกร...
2017-04-04 14:12:06
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 13
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 13           เชิญรับชมการถ่ายทอดสด วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 13  ในวันที่...
2017-04-04 14:18:44
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ           ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน...
2017-04-04 15:42:14
โครงการอบรมค่ายสร้างสุขวัย Teen หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ
โครงการอบรมค่ายสร้างสุขวัย Teen หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ           ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมค่ายสร้างสุขวัย Teen หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับวั...
2017-04-04 16:03:08
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชม ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
            ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชม ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ทั้...
2017-04-04 16:33:10
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งว่า จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ...
2017-04-05 10:44:47
สมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน จัดทำหลักสูตรปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาจีน  (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language...
2017-04-07 10:53:44
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติรับโอนข้าราชการ
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดแนบ 2. ...
2017-04-07 13:51:19
ทุนไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560
                      มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาให้แก่สมเด็จพระเท...
2017-04-07 14:04:43
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยให้พิจารณา ระงับการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการเข้าร่วมการประชุมใดๆ ในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย และเมืองเซวาสโตโปล
          กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย ให้พิจารณาระงับความอนุเคราะห์ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยให้พิจา...
2017-04-07 14:27:39
สอศ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่...
2017-04-19 16:45:41
สสส. เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล
เชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลฯ การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะ...
2017-04-21 14:45:34
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใบเสนอชื่อผู้แทนฯ และใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ทางเว็ปไซด์กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใบเสนอชื่อผู้แทนฯ และใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ทางเว็ปไซด์กระทรวงศึกษาธิการ องค์กร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ...
2017-04-21 15:00:50
ประกาศ รับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่น 59 และ 60
The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น รับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ รุ่นที่ 60 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suz...
2017-04-21 15:23:48
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระท...
2017-04-21 15:34:32
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศ มติมหาเถรสมาคม ที่ 167/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำ...
2017-04-21 15:45:30
ทุนการศึกษา Vishwakarma Institutes สาธารณรัฐอินเดีย
กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า Vishwakarma Institutes (VI) เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สา...
2017-04-21 16:57:24
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สามารถดาวน์โหลดร...
2017-04-21 17:02:18
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000