หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอรับครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ด่วนมาก!!!
การขอรับครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ด่วนมาก!!!  เนื่องจากระยะเวลาในการส่งแบบตอบรับครูอาสาสมัครจีน กำหนดส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม...
2016-07-13 12:19:37
เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล ประจำปี 2559
เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล ประจำปี 2559 ขอเชิญชวนครู/อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอก...
2016-07-13 13:00:16
งานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณธรรม
งานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณธรรม ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...
2016-07-13 12:21:16
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบลงข่าวประชาสัมพันธ์ ...
2016-07-13 06:43:53
แบบรายงานข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 59
แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559 แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ...
2016-07-14 15:16:30
สช. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน
นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์...
2016-07-15 10:19:21
รับสมัครเข้าอบรม
https://docs.google.com/a/opec.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSeJXGycAnj_AsckeRU_H8WgnbOwk9akhEMPBzOswmUxe86Dgg/viewform ...
2016-07-15 11:39:45
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน 1.หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด <click> 2.หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด...
2016-07-25 13:19:28
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน
แบบสำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน   1.หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด  2.หนังสือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด  3.หน...
2016-07-27 09:50:44
รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย
รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รุ่นที่ ๒  ...
2016-07-25 23:37:37
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา   ...
2016-08-02 13:48:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สช.อำเภอ
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้...
2016-08-08 10:09:06
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559
  แผนที่โรงแรมรอยัลซิตี้   ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งแบบตอบรับแล้ว ...
2016-08-18 06:21:22
ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
เรื่อง ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2559 ...
2016-08-08 20:49:11
ข่าวฝาก โครงการอบรม "นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์"
โครงการฯ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT   สนใ...
2016-08-11 18:55:02
โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award
โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2559           บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด (House of Griffin) จัดโครงการประกวดเ...
2016-08-19 06:00:53
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
1. หนังสือ เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. หนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา ...
2016-08-18 16:24:15
การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ในกรณีการแก้ไขผลสอบจากคะแนน O-NET ที่ประกาศเฉลยผิดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๒๖๐ โรง จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการ...
2016-08-19 08:15:07
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย ...
2016-08-19 11:18:32
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเอกชนการกุศล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเอกชนการกุศล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   DOWNLOAD เอกสาร   ...
2016-08-23 10:15:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนิติกร
...
2016-08-26 16:30:21
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนต่อการเปิดเสรีด้านบริการการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเอกชนต่อการเปิดเสรีด้านบริการการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วัน...
2016-08-30 10:56:49
การสัมนาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์เครื่อข่ายความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
...
2016-08-31 15:10:28
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตััั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตััั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัด...
2016-09-05 15:39:28
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน   ...
2016-10-21 13:55:32
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิง    ปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร โดยม...
2016-09-08 13:37:46
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ...
2016-09-15 15:16:44
ร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน  พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   และเสนอร่างแผนพัฒนาฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...
2016-09-21 11:41:23
ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบของ สช. ระหว่างวันที่  30 กันยายน –...
2016-09-23 13:41:32
ด่วนที่สุด!!! ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภายในวันที่ 15 ต.ค. 59
               กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง...
2016-09-28 17:47:23
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ที่ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ที่ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ดาวน์โหล...
2016-09-30 12:13:48
แจ้งหน่วยงานที่่มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป. ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 ทราบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเรียนแจ้งหน่วยงานที่่มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป. ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน...
2016-10-03 14:38:54
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแ...
2016-10-04 15:44:51
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนเอกชน
ปิดรับสมัครแล้วค่ะ ดาวน์โหลด รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้ที่นี่ ...
2016-10-10 11:18:27
ด่วน!!!!ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสด...
2016-10-11 16:19:42
ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
               นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร สช. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ...
2016-10-19 11:51:06
การขยายเวลาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา
...
2016-10-21 16:10:40
ขอประชาสัมพันธ์เชิญครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกระดับ ทุกประเภท(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) เข้าร่วมอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ MCC HALL ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้กำหนดจัดอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techn...
2016-11-08 11:30:22
การสำรวจความต้องการในการรับครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน...ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban)  จัดส่งครูอาสาสมัครจีนไปจัดการเรียนการสอนภ...
2016-11-02 13:26:17
opec awards
รายละเอียดเพิ่มเติม 1. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต 2. คำนำ/คำชี้แจงโครงการ 3. หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือก (โรงเรียนในระบบ) 4. หลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือก (โรงเรียนนอกร...
2016-11-04 10:38:08
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ  คลิกที่นี่ ...
2016-11-07 09:50:18
เชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศ...
2016-11-14 10:55:55
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี ...
2016-11-09 09:57:25
ขอให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครทุกโรงส่งข้อมูลนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ด่วน!!!!!
ขอให้โรงเรียนเอกชนใน กทม. ทุกโรง นำส่งข้อมูลนักเรียน สำหรับการสอบอ่านออกเขียนได้, NT, ข้อสอบมาตรฐานกลาง    หนังสือแจ้งการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรีย...
2016-11-11 13:20:16
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ด้วยรัฐบาลกำหนดจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันอังคารที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป ...
2016-11-18 12:04:12
แนวปฏิบัติเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-11-18 14:13:10
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   คลิกที่นี่ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจังหวัด   คลิกที่นี่ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   ...
2016-11-23 11:40:13
ประกาศขยายเวลาส่งรายชื่อผู้บริหาร ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ที่นี่ ...
2016-11-30 09:05:38
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ก...
2016-11-29 17:40:38
ประกาศ รายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-12-01 16:22:23
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู_๑๖มกราคม๒๕๖๑
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู_๑๖มกราคม๒๕๖๑ ข้อมูลเพิ่มเติม www.ksp.or.th  โทร ๐๒๒๘๒ ๓๑๕๓  ...
2016-12-06 09:40:22
การประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิก...
2016-12-04 13:51:15
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่  24 - 25  พฤศจิกายน  2559 ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์...
2016-12-07 09:27:13
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017 (Worlddidac Asia 2017) และการประชุม ผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum / TVET CONNEX
     ด้วยสมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ Worlddidac Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้จัดงาน เวิลด์ไดแด็ค และก...
2017-01-11 14:27:46
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ป.6   ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ...
2016-12-14 18:24:47
รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560)
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เป็นการจัดงาน  ที่สถานศึกษา ครู นักเรี...
2017-01-17 14:37:31
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทำการแสดงบนเวที ในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดงาน " วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 " ขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนเอกชน ครู นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผลการดำเนิ...
2016-12-22 12:12:21
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<< ...
2016-12-20 15:33:00
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:12:36
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:13:01
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:13:24
โรงเรียนเอกชนเจ๋ง ได้รับ 3 รางวัลรวด จากการประกวดที่ประเทศจีน
นางสาวสุธิตา  คายาธีแอสส์  นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงา...
2016-12-22 17:41:48
ขอให้สถานศึกษาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมการตรวจอข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
>>ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
2016-12-26 14:22:40
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้จังหวัดสตูล
          เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างจังหวัด...
2016-12-29 14:33:56
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560
กติกาการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 หัวข้อภาพยนตร์ :         P(rivate) Generation โรงเรียนเอกชน เก่ง ด...
2017-01-05 11:39:38
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน  เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรม...
2017-01-05 11:42:49
ขอความร่วมมือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
2017-01-05 13:46:15
แจ้งโรงเรียนเอกชนปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนนานาชาติ)        เมื่อโรงเรียนเอกชนมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร...
2017-01-10 08:41:07
สช.ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
                                  ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ...
2017-01-12 16:07:50
แจ้งโรงเรียนนานาชาติ จัดทำและจัดส่งข้อมูล GPA 6 ภาค ปีการศึกษา 2559
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ขอแจ้งให้โรงเรียนนานาชาติจัดทำและจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน 15 วันหลังจากปิดภาคเรียน ...
2017-01-27 16:02:37
แจ้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จัดทำและจัดส่งข้อมูล GPA 6 ภาค ปีการศึกษา 2559
      กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ขอแจ้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จัดทำและจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมั...
2017-01-27 16:02:15
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ NT ผ่านระบบ NT ACCESS ภายใน 27 มกราคม 2560
 ปฏิทินดำเนินการ  คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียน  ระบบ NT ACCESS >> http://180.180.244.44/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx ...
2017-01-17 15:43:11
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
2017-01-17 17:19:12
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
...
2017-01-18 14:24:56
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง พว. และ สช. จัดอบรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๑๑ รุ่น สอบถามรายละเอียดที่  ฝ่ายพัฒนางานโครงการ  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  เลขที่ ๗๐...
2017-01-19 13:25:48
รูปแบบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2559
 รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ป.6  ตัวอย่างข้อสอบ onet ป.6 ​ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 ​ รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ม.3 ​ ตัวอย่างข้อสอบ onet ม.3 ​&nb...
2017-01-20 11:09:30
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-01-23 10:31:58
UPDATE 27 ม.ค. 60 !!!! โรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS
UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS ***ขอให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลเข้าระบบโดยด่วน!!!!*** UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อม...
2017-01-27 09:38:14
เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
กำหนดการและแบบตอบรับ รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์สอบย่อย ...
2017-01-25 12:05:49
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมวิชาการ สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560
 เนื่องในสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดให้มีการเสวนาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ หอประชุมคุรุสภา   โดยมีการเสวน...
2017-02-09 13:00:17
รายนามผู้ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560
รายนามผู้ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 ล่าสุด รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ รร.ที่ประสบภัยน้ำท่วม ภาคใต้   ...
2017-02-23 16:22:16
สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ
              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษานอ...
2017-01-31 14:49:23
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประกวด "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS ) ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประกวด "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS ) ประจำปี พ.ศ. 2560   รายละเอียด คลิก   &n...
2017-02-03 10:15:07
แจ้งนโยบายการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
      ...
2017-02-07 10:36:31
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแร...
2017-02-17 14:25:16
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ดาวน์โหลดรายละเอียด ...
2017-02-08 10:23:05
คู่มือการจัดสอบ NT 2559 ฉบับสมบูรณ์
 Download คู่มือการจัดสอบ NT ฉบับสมบูรณ์  ...
2017-02-09 10:36:20
สช.จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพฯ
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2017-02-09 12:13:03
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน&nbs...
2017-02-22 14:39:18
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๒๐ คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๐ คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕๐ ...
2017-02-15 13:27:08
ผลการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ผลการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐   คลิก   ...
2017-02-15 14:08:05
Powerpoint ชี้แจงการสอบ NT ปีการศึกษา 2559
download ไฟล์ powerpoint ชี้แจงการสอบ NT 59 ...
2017-02-20 09:09:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ...
2017-02-20 10:18:00
เชิญประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนที่จะต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
หนังสือเชิญประชุมInternational.pdf ...
2017-02-20 15:01:15
ยูเนสโกประกาศให้รางวัล UNESCO – Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี พ.ศ. 2560
ด้วยองค์การยูเนสโกประกาศให้รางวัล UNESCO – Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวนทั้งหมด 3 รางวัล รางวัลล...
2017-02-20 16:12:03
สช. จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนฯ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)  ในวันที่ 26 มีนาคม  2560 ณ มหาวิทย...
2017-02-21 09:41:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุป...
2017-02-24 15:11:03
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา2559 (ส่งเป็นรูปเล่มสมบูรณ์)
ขอให้โรงเรียนส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา2559 (SAR ปีการศึกษา 2559 ให้ส่งเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลดหนังสือถึงโรงเรียนสามัญศึกษา ดาวน์โหลดหนังสือถึงสำนั...
2017-04-04 15:16:06
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
หนังสือราชการ คู่มือการประกวด แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการประกวด ...
2017-02-27 15:47:34
แจ้งจดหมายข่าว NIETS News เพื่อประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET, I-NET, B-NET, N-NET, V-NET , GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา
        ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NE...
2017-03-01 15:56:37
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
ประชาสัมพันธ์ให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2560  หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเ...
2017-03-20 15:26:57
ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
     ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจรรมในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย&rdqu...
2017-03-06 18:17:02
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกร...
2017-03-07 15:33:13
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ...
2017-03-08 11:55:25
สช. จัดกิจกรรมออกบูธนวดแผนโบราณฟรี
            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมออกบูธให้บริการนวดแผนโบราณ ฟรี โดยโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตะวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเร...
2017-03-08 13:46:27
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2560
    ผู้มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบสามารถการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปี 2560 เรื่อง “Dimensions of Language Education: Policy, Perspect...
2017-03-09 13:28:58
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 4 ภาคใต้ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
รายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 4 ภาคใต้ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา ...
2017-03-08 15:10:53
ขอเชิญโรงเรียนศูนย์อบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ ...
2017-03-21 14:12:57
สำรวจสถานะโรงเรียนเอกชนในระบบที่เลิกกิจการและมีคำสั่งควบคุม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์สำรวจสถานะโรงเรียนเอกชนในระบบที่เลิกกิจการและมีคำสั่งควบคุมโรงเรียน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดำเ...
2017-03-13 11:42:15
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อครูและการดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ด้วยระบบ TEPE online
          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษา...
2017-03-15 14:45:55
กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
                กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ           กระทรวงศึกษาธิการ...
2017-03-15 15:49:52
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
                 ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนคำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรั...
2017-03-17 09:57:48
ข้อสอบ ONET 59 พร้อมเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศ...
2017-03-21 09:28:47
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 (... คลิก  เอกสารแนบ ...) ...
2017-03-21 11:01:41
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาคณิตศ...
2017-03-21 15:20:22
สช.จัดประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม
                  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม โดยมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่ว...
2017-03-27 11:18:20
เลื่อนการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธ...
2017-03-31 06:57:07
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ (ใหม่ล่าสุด)
           ตามที่  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ฝ่ายกฎหมาย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ได้มีมติที่...
2017-04-03 11:03:24
ประกาศรายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการ
ประกาศรายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร - ผู้บริห...
2017-04-04 14:12:32
ค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการ!! ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5จชต.
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5จชต.     ประกาศ >>> announce.pdf บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาส...
2017-04-07 10:10:10
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค
เรื่อง การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค ...
2017-04-07 11:41:12
ความร่วมมือในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister schools) ไทย-สาธารณรัฐเช็ก
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะสำรวจความต้องการดำเนินความร่วมมือในลักษณะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (sister schools) ไทย –...
2017-04-07 13:54:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวั...
2017-04-12 14:10:34
การรับสมัครศึกษาธิการจังหวัดและกรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด   2. กรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มการศึกษาเอกชน / จนท.ประชาสัมพันธ์)    ...
2017-04-13 15:26:59
การเกลี่ยกำลังรองรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
>>รายละเอียด การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด >>รายละเอียด การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด   ...
2017-04-18 07:00:48
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอก...
2017-04-18 14:51:19
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประโยช...
2017-04-19 13:53:37
ด่วนที่สุด!!! สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
  สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  6  ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลได้ทางอีเมล์ gpa123@sueksa.go.th และ gpa14121412@gmail.com  &n...
2017-04-20 11:17:22
ประกาศรายชื่่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ รุ่นที่ 5 ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลดรายชื่อภาคอื่น ๆ ...
2017-04-21 11:42:38
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ >>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<&...
2017-04-24 10:42:47
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายชื่อผู้เข้าประชุมภาคตะ...
2017-04-24 11:05:59
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000