หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
ขอประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ "My Mother : "The Memory of My First Teacher"
...
2016-08-18 05:49:22
การจัดเก็บข้อมูล GPA 5 ภาค ปีการศึกษา 2559
      กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ,โรงเรียนสอนภาษาจีน) ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ไปยัง...
2016-10-27 09:25:23
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเ...
2016-12-23 13:55:26
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
เชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ...
2016-12-23 13:55:34
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ที่ต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ...
2016-12-23 13:55:44
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิกาs เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ...
2016-12-23 13:54:35
แจ้งโรงเรียนเอกชนปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนนานาชาติ)         เมื่อโรงเรียนเอกชนมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวั...
2017-01-27 15:47:37
การจัดเก็บข้อมูลGPA ๖ ภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนเอกชนประเภท โรงเรียนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ) ขอให้โรงเรียนเอกชนดังกล่าวจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรีย...
2017-01-10 10:39:28
รายชื่่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติที่ส่งรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 อัพเดทล่าสุด
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 ...
2017-01-31 16:08:36
เชิญประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนที่จะต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
หนังสือเชิญประชุม.pdf ...
2017-02-20 15:01:50
ประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15
สช.กำหนดการจัดประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ กทม. รายละเอียดตามเอกสารแนบ   หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf ...
2017-02-23 16:33:34
ข่าว NIETS News ฉบับที่ 62 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการสอบ O-NET, I-NET, B-NET, N-NET, V-NET , GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา
          ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET...
2017-03-01 16:38:38
เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา
/ckfinder/userfiles/files/KN/AjPranee.pptx /ckfinder/userfiles/files/KN/AjWannasan.pdf /ckfinder/userfiles/files/KN/AjWisut.ppt ...
2017-03-13 16:06:10
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ฉบับล่าสุด
/ckfinder/userfiles/files/KN/Thai IQA 13 Mar 2017.doc ...
2017-03-13 16:10:24
รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล 2559 อัพเดท 20 เมษายน 60
Oversea 2016.xlsx   *ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน* และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องได้ที่ phattharat.namtan@gmail.com Update 20_04_2017 ...
2017-04-21 15:09:49
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาคณิตศ...
2017-03-21 15:15:34
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ (ใหม่ล่าสุด)
          ตามที่  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ฝ่ายกฎหมาย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ได้มีมติที่ประชุม...
2017-04-03 11:03:57
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เน้นอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เน้นอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   วิชาสามัญ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    >>>>  General education.r...
2017-04-19 14:36:46
ด่วนที่สุด!!! สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
  สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  6  ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลได้ทางอีเมล์ gpa123@sueksa.go.th และ gpa14121412@gmail.com  ...
2017-04-20 11:20:08
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000