หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กส.)
เครื่องมือตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2559 โพสต์7 ก.ค. 2559 10:36โดยทัตชญา ธัญญเจริญ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 10:37 ]   คลิกดาวน์โหลดเครื่...
2016-07-15 10:12:47
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กส.)
เครื่องมือตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2559 โพสต์7 ก.ค. 2559 10:36โดยทัตชญา ธัญญเจริญ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 10:37 ]   คลิกดาวน์โหลดเครื่...
2016-07-15 10:12:52
EP
English Program Click เอกสารแนะนำ Click คู่มือ Click คำร้อง Click   ตราสารจัดตั้ง และ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน Click ระเบียบ Click ...
2016-07-15 10:18:11
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่&...
2016-07-15 10:30:37
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คัดเลือกเด็กดีเด่น เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ...
2016-08-17 15:55:13
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่&...
2016-07-15 11:03:52
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Update เวลา 17.00 น. ทุกวัน)
ตรวจสอบรายชื่อ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หรือเมื่อมีผู้ส่งแบบตอบรับในแต่ละรุ่นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 จังหวัดกรุ...
2016-07-15 11:16:49
กำหนดการรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำนักเรียน  นักศึกษา  และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  2558  เข้าเฝ้าฯรับพระราชทา...
2016-07-15 11:06:54
ด่วนที่สุด เชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป. / ข้าราชการสำน...
2016-07-21 09:50:47
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับ - ส่งนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนเอกชนเข้มงวดในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายในการให้บริการรถรับ - ส่ง นักเรียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที...
2016-07-15 11:22:22
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โพสต์11 ก.ค. 2559 09:43โดยปิยมาศ วงษ์ประยูร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนท...
2016-09-26 07:46:31
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี (*ร.ร.ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3)
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จะเข้ารับการอบรม ได้ที่ ดาวน์โหลด โรงเรียนสามัญศึกษา  มาตรฐานการศึกษา กส. ดาวน์โหลด เอกสาร 1.รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินค...
2016-08-09 13:20:00
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน
แบบสำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน   1.หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด  2.หนังสือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด  3.หน...
2016-07-25 13:31:27
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบิน และอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-08-03 06:56:06
แจ้งความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
        ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ และมอบหมายให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดทำแผนการดำเน...
2016-07-29 13:44:22
การจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ...
2016-08-01 10:10:18
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ...
2016-08-01 10:29:14
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙
ด้วยมูลนิธิธรรมดี ได้จัดโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A : Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ พ...
2016-08-03 14:04:58
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ด่วน!!!
            ตามที่ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ...
2016-08-04 11:18:00
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการ...
2016-08-04 13:30:54
การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรัฐ...
2016-08-04 15:06:38
การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙
ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙” ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙...
2016-08-05 09:16:31
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. ตอบแบบสอบถาม เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. หนังสือแจ้งโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. 2. รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม 3. แบบสอบถามความคิดเห็น สำหรับผู้บริหารโรงเรียน 4. แบบสอบถามความคิดเห็น สำหรับครูผู้สอน...
2016-08-08 11:13:09
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุม   ...
2016-08-08 15:22:23
การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตามที่ สมศ. ได้ดำเนินโครงการวิจัยนำร่องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  ในปีง...
2016-08-19 09:57:53
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’๕๙
               ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  จังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’๕๙ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2016) ในวันพฤ...
2016-08-15 11:27:28
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียน”
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  ได้จัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...
2016-08-15 11:36:37
การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FOOD and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่...
2016-08-16 16:33:14
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. หนังสือ เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ...
2016-08-17 14:12:21
การคัดเลือกโรงเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน
ด้วยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านประชาธิปไตยของ...
2016-08-25 13:36:23
ขอให้ไปรับหนังสือตำราพิชัยการออมและหนังสือสมบัติแผ่นดิน
...
2016-08-18 17:00:15
ขอความร่วมมือในการจัด"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙"
เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ส่งที่ส่งมาด้วยคลิกที่นี่ ...
2016-08-19 09:21:48
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์  เขตบาง...
2016-08-29 09:55:58
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
ด้วยบริษัท ไอมู่ ไทย จำกัด มีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรที่จะให้ความรู้ และเอกสารคู่มือความปลอดภัยฉบับการ์ตูนมอบให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเส...
2016-08-23 10:52:08
การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอให้โรงเรียนจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...
2016-08-24 09:58:18
การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
ให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน ที่ยังค้างส่งรายงานการประเมินคุณภาพดภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้โรงเรียนเร่งดำเนินการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสรุปรายงานฯ ร...
2016-08-26 13:11:11
เอกสารที่จะต้องเตรียม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแแผนปฏิบัติการประจำปี
***ให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแแผนปฏิบัติการประจำปี จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประชุมดังนี้*** 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. แผนปฏิบัติการประจำปี ...
2016-08-29 15:10:37
ขอส่งข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2559
ดาวน์โหลด สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2559 ...
2016-08-31 11:04:30
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร...
2016-09-05 08:53:03
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
               ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้ว...
2016-09-05 09:02:19
การจัดให้มีการเรี่ยไรและการทำการเรี่ยไรของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ ...
2016-09-05 10:10:40
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนังสือ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สช. จึงขอแจ้ง ให้ สพป. สช.จังหวัด และโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ...
2016-09-05 11:02:46
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สช. กำหนดจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ. 2559 ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปรินแซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร&n...
2016-09-09 09:16:53
ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลในระยะ ๓ ปีย้อนหลัง เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุดในสถานศึกษา  ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย และส่งไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มง...
2016-09-07 13:12:53
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การดำเนินการผลิตก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพจากขยะสดและเศษอาหาร การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้นแบบธนาคารขยะ โดยคัดแยกขยะ จำหน่ายขย...
2016-09-09 16:08:59
อัพเดท การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
อัพเดท..21 กันยายน 59 ให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน ที่ยังค้างส่งรายงานการประเมินคุณภาพดภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้โรงเรียนเร่งดำเนินการ โดยสามารถดาว...
2016-09-21 12:44:59
ประชาสัมพันธ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
                    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที...
2016-09-23 15:40:58
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก
                 ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี แ...
2016-09-14 08:54:32
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ (โดยสามารถเลือกดำเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒) ๑. ให้สถานศึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบ Online ให้ทันก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒...
2016-09-20 10:01:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล วันที่ 26 กันยายน 2559
สช.ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล วันที่ 26 กันยายน 2559 ดังนี้ 1. ผู้เข้าประชุมจากโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัล( 14 โรงเรีย...
2016-09-22 15:41:24
ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบของ สช. ระหว่างวันที่  30 กันยายน –...
2016-09-23 13:43:49
ด่วนที่สุด!!! ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภายในวันที่ 15 ต.ค. 59
               กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญ...
2016-09-28 17:46:54
ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
                   ด้วยบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art C...
2016-09-27 14:30:36
ขอข้อมูลสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
         ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน / ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  โดยมีเป้าหมายเ...
2016-09-27 14:59:25
การตรวจติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือ สพป. https://drive.google.com/file/d/0B20llFFQMkFAb0NyX25ESjJwMWM/view?usp=sharing หนังสือ สช. จังหวัด https://drive.google.com/file/d/0B20llFFQMkFAWFhpdml3STlHRUk/view?usp=sharing ...
2016-11-18 10:33:09
ขอความร่วมมือโรงเรียนคัดเลือกผลงานเรียงความส่งเข้าประกวดโครงการ Griffin Award
             ด้วยบริษัท เฮ้าส์ออฟกริฟฟิน จำกัด ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา...
2016-10-03 15:42:58
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมินให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับคุณภาพกา...
2016-10-04 13:32:50
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพร้อมรับสื่อการสอน ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
ตามที่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  และสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ในวันที่ ๒๗ ต...
2016-10-11 11:13:19
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
๑. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น      - โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งแบบสมัครคัดเลือกได้ที่ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ...
2016-10-05 13:41:23
การกำหนดศูนย์สอบและสนามสอบ ONET
กำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ ONET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 กำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ ONET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบ ONET ออนไลน์ ...
2016-10-11 10:58:33
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับโรงเรียนเอกชน   ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ สพป.   ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ สช.จังหวัด ...
2016-10-12 15:08:01
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification)
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลักษณะเฉพาะของข้อสอบวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา...
2016-10-20 16:26:02
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 (Test Blueprint)
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 (Test Blueprint) ...
2016-10-19 09:51:47
อบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกระดับ ทุกประเภท(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) เข้าร่วมอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techni...
2016-11-08 11:33:47
สำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านลูกเสือ และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกส่งสเริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านลูกเสือ และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนา  โรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสม ขอให้โรงเรียนส่งแบบส...
2016-11-02 09:39:56
มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนจากอันตรายต่างๆในช่วงเปิดภาคเรียน จึงขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน และแนวทางกา...
2016-11-02 09:49:10
รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพิ่มเติม (35 จังหวัด)
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดรับสมัครโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพิ่มเติมใน 35 จังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนเค...
2016-11-08 11:35:55
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา *NEW
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สช.จึงขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึก...
2016-11-07 10:16:48
เชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศ...
2016-11-14 10:56:38
ประชาสัมพันธ์รับสมัครการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญประเทศไทย
สโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและครูที่สนใจ สมัครเข้...
2016-11-09 13:13:40
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ
                ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout J...
2016-11-10 15:06:46
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 กำหนดให้สถานศึ...
2016-11-16 10:22:06
แนวปฏิบัติเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-11-18 14:14:04
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ก...
2016-11-29 17:41:06
การสมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)           จากสำนักงา...
2016-11-28 13:12:27
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรมยูรีพอร์ต U-Report
           ด้วยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรม   ยูรีพอร์ต (U-Report) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของเด็กและเย...
2016-12-06 09:43:01
การประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิก...
2016-12-04 13:49:32
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ร่วมดำเนินโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library เพื่อเป็นกาารส่งเสริมสนับสนุนการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จึงขอแจ้งประชาสั...
2016-12-06 09:35:41
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่  24 - 25  พฤศจิกายน  2559 ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์...
2016-12-07 09:28:21
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ป.6   ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ...
2016-12-14 18:24:19
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
           ตามที่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมน...
2016-12-15 10:41:24
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...
2016-12-15 10:45:44
รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560)
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เป็นการจัดงาน  ที่สถานศึกษา ครู นักเรี...
2017-01-23 10:00:59
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<< ...
2016-12-20 15:34:49
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:10:42
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:11:23
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:11:51
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำโครงการถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม จึงขอให้โรงเรียนเอกชนที่มีกิจกรรมหรือโครงการคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โ...
2016-12-22 09:17:57
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(EP)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน EP ในกรุงเทพมหานคร  คลิกที่นี่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต      คลิกที่นี่ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจัง...
2016-12-22 11:06:15
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่
  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน     คลิกที่นี่ ...
2016-12-22 14:03:51
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ ดาวน์โหลดใบประกาศผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ หมายเหตุ               1. การพิมพ์...
2016-12-23 11:02:32
ขอให้สถานศึกษาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมการตรวจอข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
>>ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
2016-12-26 09:05:58
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 2 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /ckfinder/userfiles/files/18807.pdf   เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน /ckfinder/userfiles/files/18808.pdf   ...
2016-12-27 13:53:16
ขอความร่วมมือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     ...
2017-01-05 13:48:57
ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐"
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ คลิกที่นี่ ...
2017-01-11 14:48:37
ตัวอย่างข้อสอบ NT พร้อมโครงสร้างข้อสอบและเฉลย ปี 57-58
 ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านภาษา  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านเหตุผล  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านคำนวณ  เฉลยข้อสอบ NT'58 และโครงสร้างข้อสอบ  ข้อสอบ ...
2017-01-15 11:01:39
ประกาศรายชื่อผู้บริหาร ประชุมชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ สาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รู่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก
/ckfinder/userfiles/files/16012017_0001.pdf   รายชื่อผู้บริหารประชุมชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ สาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รู่นท...
2017-01-16 14:29:19
เอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” (ฉบับแก้ไข)
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา          เนื่องจากมีการแก้ไขคำผิดในเอกสาร "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR" และ "...
2017-01-20 17:10:17
คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS
คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ...
2017-01-17 10:41:53
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ NT ผ่านระบบ NT ACCESS ภายใน 27 มกราคม 2560
 ปฏิทินดำเนินการ  คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียน  ระบบ NT ACCESS >> http://180.180.244.44/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx ...
2017-01-17 15:43:25
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
2017-01-17 17:22:19
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
...
2017-01-18 14:23:58
รูปแบบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2559
 รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ป.6  ตัวอย่างข้อสอบ onet ป.6 ​ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 ​ รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ม.3 ​ ตัวอย่างข้อสอบ onet ม.3 ​&nb...
2017-01-20 11:09:10
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-01-23 10:34:19
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตา ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ ...
2017-01-24 09:23:44
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประเภทโควตา
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   คลิกที่นี่ ...
2017-01-24 13:52:10
แจ้งประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   คลิกที่นี่ ...
2017-01-24 13:54:11
UPDATE 27 ม.ค. 60 !!!! โรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS
  UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS ***ขอให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลเข้าระบบโดยด่วน!!!!*** UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม...
2017-01-27 09:38:29
เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
  กำหนดการและแบบตอบรับ รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์สอบย่อย ...
2017-01-25 12:06:11
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /ckfinder/userfiles/files/250160_0.pdf หนังสือเรียนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน /ckfinder/userfiles/files/250160_1.pdf ...
2017-01-26 13:09:24
การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดี
  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น เพื่อลดปัญหาตาบอดจากภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย โดยการตรวจคัดกรอ...
2017-02-06 11:22:36
รายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
/ckfinder/userfiles/files/IMG.pdf ...
2017-02-06 15:43:47
แจ้งนโยบายการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
      ...
2017-02-07 10:37:44
ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (เฉพาะโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร)
ตามที่ สช.ได้แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จัดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อขึ้นทะเบียนนั้น  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณเพื่อความถูกต้องของข้อมูล (เฉพาะโรงเรียนเ...
2017-02-07 12:08:53
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแร...
2017-02-17 14:24:36
ประกาศรายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
ประกาศรายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เพื่อสอบประเมินความรู้ด้วยระ...
2017-02-09 10:49:42
คู่มือการจัดสอบ NT 2559 ฉบับสมบูรณ์
 Download คู่มือการจัดสอบ NT ฉบับสมบูรณ์  ...
2017-02-09 10:37:29
ขอให้จัดนักเรียนเข้าร่วมชมงาน "เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ"
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ ...
2017-02-10 16:13:05
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
ขอให้โรงเรียนติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถติดตามสถานการณ์และแนวทางเฝ้าระวังป้อง...
2017-02-22 13:30:51
ประกาศรายชื่อครูอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประกาศรายชื่อครูอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 (โครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทย ของ กอ.รมน.) ประกาศรายชื่อครูอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ...
2017-02-28 14:53:23
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สช. ชะลอการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ดาวน์โหลดหนังสือถึง สพป.และ สช.จังหวัด หนังสืออ้างถึง - อ้างถึง 1 สพป./ สช....
2017-03-06 10:02:20
รับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
            ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คัดเลือกเยาวชนดีเด่น คัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น...
2017-03-16 08:52:19
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด หนังสือถึง โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด...
2017-03-06 09:54:39
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลการระบาดประจำปี โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ htt...
2017-03-07 13:38:46
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   ...
2017-03-08 11:53:08
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ CEFR เพื่อคัดเลือกให้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ CEFR เพื่อคัดเลือกให้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     เพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน - (ให้ตรวจสอบการสะกดรายชื่อผู้สมัคร เพื่อการพิจารณาจัดสอ...
2017-03-09 15:46:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ตามกิจกรรมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)  จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม &nda...
2017-03-10 15:10:04
ขอเชิญโรงเรียนศูนย์อบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา...
2017-03-21 14:13:16
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อครูและการดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ด้วยระบบ TEPE online
         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธ...
2017-03-15 14:38:11
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๐เมษายน๒๕๖๐ ตามรายละเอียดของ โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...
2017-03-14 14:18:11
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการล...
2017-03-22 11:09:49
ด่วนที่สุด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม :ระดับพื้นฐาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม :ระดับพื้นฐาน ภายในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด ตาม แบบฟอร์มรายชื่อ_ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการอบรมตามโค...
2017-03-14 14:26:49
ข้อสอบ ONET 59 พร้อมเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศ...
2017-03-21 09:29:34
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (แจ้ง สพป./สช.จังหวัด/ร.ร.ศูนย์การอบรมฯ)
- หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    - หนังสือแจ้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , ปัตตานี , ยะลา , สตูล , นราธิวาส - หนังสือแจ้งโรงเรียนศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษ...
2017-04-07 10:57:00
เลื่อนการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธ...
2017-03-31 06:54:20
ขอเชิญครูโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา มีวั...
2017-04-07 11:19:36
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
ประชาสัมพันธ์ให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2560  หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร แ...
2017-04-04 11:38:14
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนังสือ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  /ckfinder/userfiles/files/4099.pdf   หนังสือ เรียนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  /ckfinder/userfiles/files/4...
2017-04-04 17:09:28
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ...
2017-04-10 11:08:45
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประจำปี 2560
รายละเอียด ...
2017-04-19 10:50:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รายการสิ่งที่ต้องนำไปด้วย ******  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ...
2017-04-21 10:04:16
การเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน
Download ใบสมัครได้เลยค่ะ ...
2017-04-28 15:40:03
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000