หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
ประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู/ผู้สอนโรงเรยนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
  ด้วย สช. กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตฯ โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา  เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่่ยวข้องซึ่งโรงเรียนกวด...
2016-01-21 10:33:21
ความรู้ เรื่อง "การประกันคุณภาพ"
ทำไมต้องประกันคุณภาพ  โรงเรียนนอกระบบต้องทำประกันคุณภาพภายใน  ในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนป...
2016-01-21 10:45:29
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับโล่รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำนักงานคณะกร...
2016-07-15 10:23:49
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวง...
2016-07-15 10:14:54
หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน แบบฟอร์มการอยืมเงิน(อิสลาม) เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน เอกสารประกอบการขอยืมเงิน(อิสลาม) ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินก...
2016-07-15 10:15:56
แจ้งการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
เรื่อง แจ้งการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559   หนังสือ             เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงา...
2016-07-15 11:22:50
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559                &...
2016-07-15 11:18:31
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
หนังสือ เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด             หนังสือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     &nb...
2016-07-25 09:29:34
เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลส่วนภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลส่วนภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หนังสือ               เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
2016-08-18 07:09:15
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครพนม และบึงกาฬ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครพนม และบึงกาฬ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ศธ 0211.2/10857 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2559 &...
2016-07-25 09:53:45
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน หนังสือและรายละเอียดโครงการนมโรงเรียน Art Contest 2016 ...
2016-08-16 11:50:01
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน หนังสือและรายละเอียดโครงการนมโรงเรียน Art Contest 2016 ...
2016-08-16 11:51:34
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดการโอนเงิน หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว...
2016-09-13 16:23:31
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (จ่ายจริง)
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (จ่า...
2016-09-15 16:05:46
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ปรับเพิ่มเงินเดือนครู ร้อยละ 4)
หนังสือถึง สพป. / สช.จังหวัด หนังสือแจ้งโรงเรียนส่วนกลาง คำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ร้อยละ 4 ใบสำคัญรับเงิน ร้อยละ 4 แบบสรุปของ สพป. / สช.จังหวัด วิธีการขอรับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา...
2016-09-16 09:32:10
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือนกันยายน 2559)
หนังสือ - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการเบิกจ่าย โอนเงินวันที่ 23 กันยายน 2559 ...
2016-09-20 09:19:16
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดการโอนเงิน หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว...
2016-09-22 08:14:36
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือแจ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  และโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร รายละเอียดอาหารเสริม (นม) เงินโอน  23 กันยายน 2559 หมายเหตุ...
2016-09-23 08:26:40
แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)
แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งแบบสำรวจ...
2016-10-03 13:34:27
การกรอกแบบ ปร.๔ - ปร.๖ (ขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
โรงเรียนการกุศลที่จะขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างฯ พร้อมเอกสารประกอบแล้ว ขอให้ดำเนินการ แบบ ปร.๔ - ปร.๖ ดังนี้...
2016-10-31 11:38:07
แจ้งเลื่อนการจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนการกุศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แจ้งเลื่อนการจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนการกุศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือถึงผู้อำ...
2016-10-18 14:37:56
ประกาศรายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2016-10-18 15:16:56
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม 2559 เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยการสำนักง...
2016-10-28 15:52:51
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนเงินวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ | ไฟล์แนบ: รายละเอียดการโอนเง...
2016-10-28 15:50:14
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)
หนังสือถึง สพป./สช.จังหวัด หนังสือแจ้งโรงเรียนส่วนกลาง รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่มร้อยละ 4) หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึ...
2016-10-28 16:10:44
การขอเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ในส่วนของโรงเรียนเอกชนให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักงานต้นสังกัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ เอกสารประกอบดังนี้ 1.  คำขอรับการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ฯ (อร.3) ...
2016-11-08 11:40:35
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ หนังสือแจ้ง สพป. , สช.จัง...
2016-11-14 15:15:25
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยกา...
2016-11-22 14:46:05
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือแจ้ง สพป./สช.จังหวัด รายละเอียดการจัดสรร หมายเหตุ โอนเงินวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ...
2016-12-06 10:23:02
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ยกเว้นปัตตานีและนราธิวาส) รายละเอียดการจัดสรร หมายเหตุ โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...
2016-12-19 11:44:12
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร กระบี่ - แพร่ เขต ๒ ภูเก็ต - อุบลราชธานี เขต ๕ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
2016-12-20 13:56:45
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม 2559 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนว...
2016-12-20 11:19:10
จัดสรรเงินเพิ่้มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช...
2016-12-27 14:02:41
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2559
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือเรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด                      ...
2017-01-10 09:34:31
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเ...
2017-01-11 14:29:09
เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อุทกภัย)
เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อุทกภัย) โดยขอความอนุเคราะห์บริจาคด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สช หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...
2017-01-16 10:23:11
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเขตพื...
2017-01-19 10:50:56
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2560 เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยการสำน...
2017-01-24 09:07:35
การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คำขอรับการอุดหนุน แบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามประมาณการ แบบสรุปจำนวนนักเรียนและ...
2017-02-09 16:24:44
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือถึ...
2017-02-09 10:19:07
แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อปรับสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนหรือทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม
หนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๙๑๗/๑๖๗๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ...
2017-02-08 08:53:51
การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร หนังสือแจ้งโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับอุดหนุนและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา กรุณาตอ...
2017-02-17 09:56:50
จัดสรรเงินเพิ่้มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชี...
2017-02-17 14:29:41
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำ...
2017-02-22 09:13:40
ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด)
ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด) ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด) ...
2017-03-03 15:00:26
แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  1. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับการคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 2. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้...
2017-02-23 16:06:38
ประกาศอัตราการอุดหนุนฯและแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ...
2017-03-09 16:11:45
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว จังหวัดชลบุรี)
เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว  จังหวัดชลบุรี) รายละเอียดแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื...
2017-03-17 10:00:40
ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (ระดับชั้นเรียน) ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (รายกลุ่มสาระการเรียนรู้) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ...
2017-03-17 18:24:58
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) เดือนธันวาคม 2557 - กันยายน 2558 หนังสือเรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด             &nbs...
2017-03-20 09:03:18
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวย...
2017-03-22 11:03:33
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารก...
2017-03-23 09:47:48
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000